Ordlista

Ordlista

Ordlista 2018-04-04T15:23:32+00:00
amin 2016-02-16T15:32:36+00:00

amin
amine
samlingsnamn på vidhäftningsmedel där aminogrupper är de aktiva elementen

analysprov 2015-12-03T09:11:18+00:00

analysprov
test sample
prov av mängdvara i det skick det analyseras

anjonemulsion 2015-12-03T09:14:02+00:00

anjonemulsion
anionic emulsion
emulsion med de emulgerade dropparna negativt laddade

arbetsrecept 2015-12-03T09:12:10+00:00

arbetsrecept
job mix formula
avtalade tekniska specifikationer på en leverans, upprättade enligt ett fastställt schema

asfaltbeläggning 2015-12-03T09:23:22+00:00

asfaltbeläggning
asphalt pavement
den bitumenbundna delen av överbyggnaden

asfaltbetong AB 2015-12-03T09:24:04+00:00

asfaltbetong AB
asphaltic concrete
utlagd och packad asfaltmassa
Anm. Asfaltbetong utförs vanligen av asfaltmassa med harmoniks kortkurva och varmbitumen. Speciella typer förekommer med varierande bindemedelsslag och kornkurva, alltefter avsedd tillämpning och önskade egenskaper.

asfaltbärlager AG 2015-12-03T09:19:51+00:00

asfaltbärlager AG
hot-mix base
bitumenbundet bärlager

asfaltemulsionsbetong AEB 2015-12-03T09:27:46+00:00

asfaltemulsionsbetong AEB
cold emulsion mix
asfaltbetong osm tillverkats med bitumenemulsion som bindemedel

asfaltgranulat 2015-12-03T09:27:00+00:00

asfaltgranulat
granulerad returasfalt, förädlad genom krossning och siktning

asfaltgryta 2015-12-03T09:28:37+00:00

asfaltgryta
bitumen cauldron
behållare för uppvärmning av bitumen eller gjutasfalt, vanligt uppvärmd med gasol

asfaltläggare 2015-12-03T09:58:14+00:00

asfaltläggare
asphalt paver, finisher
maskin, självgående eller bogserad, hjul- eller bandburen, som mottager, breder ut och eventuellt packar asfaltmassa

asfaltläggare för kantstöd 2015-12-03T09:59:00+00:00

asfaltläggare för kantstöd
curbing machine
asfaltläggare, som används för utläggning av asfaltkantstöd

asfaltmassa 2015-12-03T10:00:30+00:00

asfaltmassa
bituminous mix(ture)
asphalt mix (AE)
stenmaterial blandat med bituminöst bindemedel

asfaltmastix 2015-12-03T10:01:25+00:00

asfaltmastix
mastic asphalt
gjutasfalt för vattenisolering

asfaltraka 2015-12-03T10:02:17+00:00

asfaltraka
rake
redskap liknande en kratta men med tvärslåns båda kanter släta

asfaltslam 2015-12-03T10:02:58+00:00

asfaltslam
kallproducerad asfaltmassa i flytande form av stenmaterial, bitumenemulsion och ev tillsatser (Se även slamasfalt)

asfaltstöt 2015-12-03T10:03:40+00:00

asfaltstöt
tamper
handredskap, bestående av en kvadratisk stampplatta på skaft, för packning av asfaltmassa

asfaltverk 2015-12-03T10:05:08+00:00

asfaltverk
asphalt mixing plant
maskinell anläggning för varm, halvvarm eller kall blandning av stenmaterial och bindemedel

asfaltväg 2015-12-03T10:04:21+00:00

asfaltväg
asphalt road
väg med lager av bituminös beläggning

ballast 2015-12-03T09:12:49+00:00

ballast
aggregate
stenmaterialet i bunden överbyggnad

bandtransportör 2015-12-03T10:48:42+00:00

bandtransportör
belt conveyour
ändlöst transportband

beläggningsfräs 2015-12-03T10:51:31+00:00

beläggningsfräs
heater planer, cold milling machine
självgående eller boserad maskin för fräsning, eventuellt med samtidig omprofilering av beläggningsytan, alternativt efter föregående uppvärmning

beläggningshuggare 2015-12-03T10:52:11+00:00

beläggningshuggare
road breaker
mejselformat, maskindrivet verktyg för sönderdelning av beläggning

betongväg 2015-12-03T10:52:54+00:00

betongväg
concrete road
väg med övre lager av cementbetong, som kan vara gjuten eller utlagd och vältad

bindemedelshalt 2015-12-03T11:06:17+00:00

bindemedelshalt
binder content
kvoten av bindemedelsmängd och materialmängd; vanligen vikt%

bindlager 2015-12-03T11:07:39+00:00

bindlager
basecourse (BE), binder course
lager mellan slitlager och underliggande (eventuellt bundet) bärande lager

bitumen 2015-12-03T09:15:16+00:00

bitumen
bitumen
mörkbrunt till svart ämne, bestående huvudsakligen av en blandning av naturligt förekommande eller genom distillation eller pyrolys framställd svårflyktiga och vattenolösliga kolväten och deras vattenolösliga derivat (Tekniska Nomenklaturcentralen, TNC 48-1.1)

bitumen 2015-12-03T11:10:22+00:00

bitumen
bitumen
mörkbrunt till svart ämne, bestående huvudsakligen av en blandning av naturligt förekommande eller genom distillation eller pyrolys framställd svårflyktiga och vattenolösliga kolväten och deras vattenolösliga derivat (Tekniska Nomenklaturcentralen, TNC 48-1.1)

bitumenemulsion 2015-12-03T11:11:25+00:00

bitumenemulsion
bitumen emulsion
finfördelning av bitumenpartiklar (droppar) i vatten, varvid en tillsatt emulgator dels underlättar finfördelningen och dels hindrar partiklarna från att sammansmälta

bitumenfyllt hålrum 2015-12-03T11:12:41+00:00

bitumenfyllt hålrum
(aggregate) voids filled with bitumen
kvoten av bitumenvolym och stenhålrum i en asfaltmassa

bitumeniserad chipsten BCS 2015-12-03T11:14:36+00:00

bitumeniserad chipsten BCS
precoated chippings
bitumenöverdragen (bituminiserd) chipsten

bitumenlösning 2015-12-03T11:15:40+00:00

bitumenlösning
cutback bitumen
bitumen vars viskositet sänkts genom tillsats av petroleumdestillat lösningsmedel så att den kan användas utan egentlig eller med måttlig uppvärmning

bitumenstabilisering 2018-04-02T18:19:41+00:00

bitumenstabilisering
bitumen stabilization
stabilisering med bituminöst bindemedel

bituminös beläggning 2015-12-03T11:20:16+00:00

bituminös beläggning
asfaltbeläggning

blandararm 2015-12-03T11:22:35+00:00

blandararm
paddle arm
del av blandarvinge

blandarblad 2015-12-03T11:25:24+00:00

blandarblad
paddle tip
del av blandarvinge

blandare (asfalt) 2015-12-03T11:49:47+00:00

blandare (asfalt)
mixer
maskin i vilken blandning av sten och bindemedel sker

blandartorn 2015-12-03T11:26:19+00:00

blandartorn
mixing tower
del av asfaltverk i vilken stenmaterial och bindemedel siktas, proportioneras och blandas

blandarvinge 2015-12-03T11:27:23+00:00

blandarvinge
mixer tower
maskindel fastsittande på en av axlarna i en tvångsblandare och bestående av en blandararm och ett på denna anbragt blandarblad

blåst bitumen 2015-12-03T11:28:33+00:00

blåst bitumen
blown bitumen
bitumen som vid framställning oxiderats genom inblåsning av luft

blödning 2015-12-03T11:29:59+00:00

blödning
bleedning
bindemedelsöverskott i vägytan

bombering 2015-12-03T11:32:25+00:00

bombering
camber
äldre benämning på dubbelsidigt tvärfall

brytning 2015-12-03T11:33:59+00:00

brytning
breaking
sammansmältning av samtliga droppar i en emulsion

brytpunkt (enl. Fraass) 2015-12-03T11:36:30+00:00

brytpunkt (enl. Fraass)
Fraass breaking point
temperatur vid vilken ett prov i form av ett tunt bitumenskikt spricker, när det utsätts för upprepade böjningar under avkylning

bärighet 2015-12-03T10:49:29+00:00

bärighet
bearing capacity
den största last, enstaka eller ackumulerad, som kan accepteras utan kvarstående deformation eller sprickbildning

bärlager 2015-12-03T10:50:08+00:00

bärlager
base, base course, road base
lastfördelande lager

bärlagergrus 2015-12-03T10:50:51+00:00

bärlagergrus
base gravel
stenmaterial för bärlager

chipsten 2015-12-03T09:11:44+00:00

chipsten
chippings
stenmaterial av ensartad storlek, avsett för invältning i asfaltmassa eller i för ytbehandling.

cyklon 2015-12-03T11:46:33+00:00

cyklon
cyclone (plant)
stoftavskiljare som utnyttjar centrifugalkraften i en virvel för stoftavskiljning
Anm. Det erhållna fillret kallas cyklonfiller

delkontroll 2015-12-03T11:56:26+00:00

delkontroll
kontroll av del av parti

delprov 2015-12-03T12:01:36+00:00

delprov
increment
ett eller flera prov uttagna på en gång på ett bestämt sätt ur ett mängdvaruparti

densitet 2015-12-03T12:02:28+00:00

densitet
density
kvoten av en materialmängds vikt och volym
Anm. Ersätter termen ”täthet”
Se även kompakt resp skrymdensitet

depåtank för bindemedel 2015-12-03T12:03:22+00:00

depåtank för bindemedel
storage tank
sluten behållare, vanligen isolerad och försedd med uppvärmningsanordning, för lagring av bituminösa bindemedel

destillat 2015-12-03T12:04:36+00:00

destillat
distillate
vid destillation förångad och kondenserad produkt

destillation 2015-12-03T12:06:02+00:00

destillation
distillation
kokning av ett ämne och kondensation av ångorna genom kylning till ett s k destillat, som vid rumstemperatur kan vara flytande eller fast; utföres där så erfordras vid undertryck (vakuumdestillation)

destillationsåterstod 2015-12-03T12:07:26+00:00

destillationsåterstod
distillation residue
vid destillation icke förångad produkt

destillerad bitumen 2015-12-03T12:09:32+00:00

destillerad bitumen
distilled bitumen, straigthtrun bitumen
bitumen framställd ur petroleum och utan annan behandling än destillation

diskontinuerlig gradering 2015-12-03T12:15:00+00:00

diskontinuerlig gradering
gap grading
kornfördelning med partikelsprång dvs där mellanfraktion(er) saknas

dispersion 2015-12-03T12:16:09+00:00

dispersion
dispersion
tvåfassystem av fasta partiklar eller finfördelad vätska i vätska, där de två vätskorna icke är lösliga eller endast begränsat lösliga i varandra

dränasfalt ABD 2015-12-03T14:31:04+00:00

dränasfalt ABD
porous asphalt
extremt öppen asfaltbetong, hålrumshalt >15% med hög permeabilitet

dubbel ytbehandling Y2B, Y2G 2015-12-03T14:31:46+00:00

dubbel ytbehandling Y2B, Y2G
double surface dressing
slitlager bestående av två lager bindemedel och två lager stenmaterial på grusunderlag (G) eller bituminöst underlag (B)

duktilitet 2015-12-03T14:32:29+00:00

duktilitet
ductility
brottförlängningen hos ett bindemedel vid dragprovning enligt fastställt provningsförfarande

dynamisk viskositet 2015-12-03T14:33:16+00:00

dynamisk viskositet
dynamic viscosity
enhet för viskositet, mäts i Ns/m2 = kg/ms

egenfiller 2015-12-03T14:34:36+00:00

egenfiller
filler som utgör del av de tillsatta stenmaterialfraktionerna

egenkontroll 2015-12-03T14:35:11+00:00

egenkontroll
kontroll utförd och redovisad av leverantören

elastomer 2015-12-03T14:35:56+00:00

elastomer
elastomer
polymer med i huvudsak elastiska egenskaper (se även polymer)

elevator 2015-12-03T14:36:41+00:00

elevator
elevator
anordning för uppfordring av material från en nivå till en annan

emulgator 2015-12-03T14:37:28+00:00

emulgator
emulsifier
ämne som underlättar uppkomsten oöch bibehållandet av emulsion

emulsion 2015-12-03T14:38:13+00:00

emulsion
emulsion
dispersion av vätska i vätska

emulsionsbärlager AEG 2015-12-03T14:38:52+00:00

emulsionsbärlager AEG
cold emulsion base
bärlager bundet med bitumen tillförd i emulsionsform

emulsionsstabilitet 2018-04-02T18:19:41+00:00

emulsionsstabilitet
emulsion stabilite
emulsions förmåga att vara emulsion

enkel ytbehandling Y1B, Y1G 2015-12-03T14:40:19+00:00

enkel ytbehandling Y1B, Y1G
single surface dressing
slitlager framställt genom spridning av ett lager bindemedel och ett lager sten

envalsvält 2015-12-03T14:41:17+00:00

envalsvält
single wheel roller
vält, vanligen bogserad, bestående av en vals

extraktion 2015-12-03T16:55:55+00:00

extraktion
extraction
upplösning av bindemedel på kemisk väg (med lösningsmedel) i laboratorium

fallviktsprovning 2015-12-03T16:57:28+00:00

fallviktsprovning
falling weight test
mätning av deflektionen (nedsjunkningen) hos en beläggning vid belastning med fallviktsapparat enligt fastställd standard

fiber 2015-12-03T16:59:55+00:00

fiber
fibre
tillsats till asfaltmassa (vanligen cellulosa- eller mineralfiber) för att framför allt minska risken för bindemedelsavrinning

filler 2015-12-03T17:00:41+00:00

filler
filler
stenmaterial <0,063 mm (i beläggningssammanhang)
Anm. Termen används ofta i praktiken för material som huvudsakligen innehåller denna fraktion. Sådana material är råfiller, egenfiller, cyklonfiller, köpfiller beroende på ursprunget.

fillerelevator 2015-12-03T17:01:34+00:00

fillerelevator
filler elevator
dammtätt inbyggd elevator för uppfordring av filler

fillerhalt 2015-12-03T17:02:25+00:00

fillerhalt
filler content
kvoten av fillermängd och mängd stenmaterial; vanligen vikt%.

fillersilo 2015-12-03T17:03:07+00:00

fillersilo
filler silo, filler storage bin
silo för förvaring av filler

flagning 2015-12-03T17:03:45+00:00

flagning
scaling, scabbing
lossning av belägning i form av flagor

flampunkt 2015-12-03T17:04:32+00:00

flampunkt
flash point
lägsta temperatur vid vilken ett brännbart ämne avger gaser eller ångor i sådan mängd att dessa är antändbara vid provning enligt angiven standardiserad metod

flisig kornform 2015-12-03T17:05:11+00:00

flisig kornform
flaky particle shape
kornform med väsentlig skillnad mellan bredd och tjockled

flisighetsindex 2015-12-03T17:05:51+00:00

flisighetsindex
flakiness index
mått på flisighet

flockning 2015-12-03T17:06:31+00:00

flockning
flocculation
sammangyttring av dispergerade partiklar så att de binds vid varandra i flockar

fluxad bitumen 2015-12-03T17:07:13+00:00

fluxad bitumen
fluxed bitumen
bitumen som mjukgjorts genom tillsats av fluxmedel, vanligen <80 mm2/s

fluxmedel, bitumenflux 2015-12-03T17:07:58+00:00

fluxmedel, bitumenflux
flux oil
mycket mjuk bitumen eller svårflyktigt oljedestillat, <80 mm2/s vid 60°C

fogförsegling 2015-12-03T17:08:37+00:00

fogförsegling
joint sealing
sammanfogande av beläggningsstråk genom klistring av fogsidor och tätning av området kring fogen med bitumen i lösnings- eller emulsionsform

fogskärmaskin 2015-12-03T17:09:19+00:00

fogskärmaskin
joint cutting machine, joint sawing mackine
maskin för skärning av fogar i bituminös beläggning

fogspricka 2015-12-03T17:09:55+00:00

fogspricka
joint crack
längsgående spricka i fogen mellan beläggningsstråk

fogvärmare 2015-12-03T17:10:31+00:00

fogvärmare
joint heater
anordning på asfaltläggare för kantvärmning av närliggande beläggningsstråk

fraktion 2015-12-03T22:43:47+00:00

fraktion
fraction
1. del av destillat av bergolja motsvarande visst temperaturintervall
2. fraktion av stenmaterial, ex vis 4 – 8 mm

fraktionerade destillation 2015-12-03T22:44:39+00:00

fraktionerade destillation
fractionated distillation
destillation med särskiljning av destillat motsvarande olika temperaturintervall

fri maskvidd 2015-12-03T22:46:05+00:00

fri maskvidd
width of mesh
fria avståndet mellan trådarna i en trådsikt eller håldiametern i en sikt av perforerad plåt

fri spaltöppning 2015-12-03T22:46:44+00:00

fri spaltöppning
gap width
fria avståndet mellan stavarna i en harpsikt

friktion 2015-12-03T22:47:23+00:00

friktion
friction, skid resistance
motstånd mot glidning

friktionstal 2015-12-03T22:48:04+00:00

friktionstal
skid resistance
motstånd mot glidning

fräsning 2015-12-03T22:45:22+00:00

fräsning
milling, planing
avlägsnande av beläggningsmassa med roterande frästrumma

fårfotsvält 2015-12-03T16:58:19+00:00

fårfotsvält
sheepfoot roller, paddle roller
vält med en eller flera valsar försedda med utskjutande stämplar

färskning, föryngring 2015-12-03T16:59:12+00:00

färskning, föryngring
rejuvenation
förbättring av återvunnen massa genom tillsatser

försegling F 2015-12-03T19:58:35+00:00

försegling F
seal coat
bituminäst bindemedel med påfört finkornigt stenmaterial över och delvis inträngt i en beläggningsyta

förstärkningslager 2015-12-03T19:59:19+00:00

förstärkningslager
subbase
lastfördelande lager mellan bärlagret och terrassen normalt med lägre fordringar än på bärlagret

gallervält 2015-12-04T16:05:33+00:00

gallervält
grid roller
vält med valsar utformade som gallerverk

gatstensväg 2015-12-04T16:06:19+00:00

gatstensväg
stone paving
väg med slitlager av gatsten

gjutasfalt GJA 2015-12-04T16:07:02+00:00

gjutasfalt GJA
mastic asphalt, gussasphalt
asfaltbeläggning med hög bindemedelshalt, där bindemedlet utgör en sammanhangande fas med innehållet stenmaterial och i tillräcklig mängd för att utfylla alla hålrum

gjutasfaltkokare 2015-12-04T16:07:45+00:00

gjutasfaltkokare
mastic boiler, gussasphalt bioler
sluten behållare utrustad med anordningar för uppvärmning och omrörning, i vilken gjutasfalt blandas till färdig konsistens för utläggning

glas(transitions)punkt 2015-12-04T16:09:31+00:00

glas(transitions)punkt
glass transition point
temperatur vid vilken flera fundamentala egenskaper språngartat ändras vid kylning

glidningsspricka 2015-12-04T16:10:15+00:00

glidningsspricka
slippage crack
spricka som uppstått genom trafikalstrad glidning av översta lagret i en beläggningskonstruktion

gradering 2015-12-04T16:11:04+00:00

gradering
gradation
annan benämning på kornfördelning

granulerad slagg 2015-12-04T16:12:16+00:00

granulerad slagg
granulated slag
slagg som uppkommit genom att smält slagg kylts i vattenbad

grusväg 2015-12-04T16:30:47+00:00

grusväg
gravel road
väg med slitlager av grus

gummihjulsvält 2015-12-04T16:32:20+00:00

gummihjulsvält
tyred roller, pneumatic-tyred roller (AE)
vält, enaxlig bogserad eller tvåaxlig, självgående eller bogserad, försedd med ett antal luftgummihjul på varje axel

halvblåst bitumen 2015-12-07T09:16:42+00:00

halvblåst bitumen
bitumen som vid framställning måttligt oxiderats genom inblåsning av luft

halvvarm blandad massa 2015-12-07T09:18:46+00:00

halvvarm blandad massa
massa tillverkad och utlagd vid temperaturen 50 – 120°C

hammarkross 2015-12-07T09:19:26+00:00

hammarkross
rotary hammer crusher
slagkross med rörliga slagor

handspridare 2015-12-07T09:20:10+00:00

handspridare
spray lance
spridarramp som ej är monterad på spridartanken utan opereras för hand

harpsikt 2015-12-07T09:20:52+00:00

harpsikt
harp screen
i sikt ingående siktelement med rektangulära hål eller spaltöppningar

harpsiktning 2015-12-07T09:21:37+00:00

harpsiktning
harp sieving, harp screening
uppdelning i fraktioner med hjälp av harpsiktar

hjullastare 2015-12-07T09:23:02+00:00

hjullastare
wheel loader
traktor utrustad med skopa för transport av vägmaterial

hund 2015-12-07T09:23:46+00:00

hund
skip
den öppna vagn i ett asfaltverk av satstyp i vilken massan transporteras och som löper upp och ned på en hundbana

hundbana 2015-12-07T09:24:32+00:00

hundbana
skip hoist
spårbana för diskontinuerlig befordring av material i hund

hygieniskt gränsvärde 2015-12-07T09:25:20+00:00

hygieniskt gränsvärde
högsta godtagbara genomsnittshalt av luftförorening i inandningsluften. Luftförorening kan vara ett ämne eller en blandning av ämnen. Hygieniskt gränsvärde är antingen ett nivågränsvärde eller ett takgränsvärde.

hålrumshalt 2015-12-04T17:48:26+00:00

hålrumshalt
voids ratio, air voids content
kvoten av hålvolym och skrymvolym i asfaltmassa

hålvolym 2015-12-07T09:18:06+00:00

hålvolym
voids volume
sammanlagd volym av håligheter i asfaltmassa

hårspricka 2015-12-07T09:22:21+00:00

hårspricka
hairline crack
hårfin spricka

impregnering 2015-12-08T12:25:29+00:00

impregnering
priming, prime coating
preparering av grusvägbana med ett bituminöst bindemedel som förberedelse för ytbehandling

indränkt makadam IM 2015-12-08T12:26:14+00:00

indränkt makadam IM
grouted macadam, penetration macadam (AE)
lager som bildaats genom utspridning av bituminöst bindemedel över ett packat och eventeullt tätat överbyggnadslager av makadam

inversion 2015-12-08T12:26:52+00:00

inversion
inversion
inre och yttre fas i en dispersion byter roller

justering 2015-12-08T12:28:37+00:00

justering
levelling
utfyllning av ojämnheter i beläggningsyra manuellt eller maskinellt genom påförande av ny massa (justeringsmassa)

jämnhet 2015-12-08T12:27:59+00:00

jämnhet
evenness
funktionellt krav på hårdgjord yta i längs eller tvärled (väg elelr gata)

kalkstabilisering 2018-04-02T18:19:41+00:00

kalkstabilisering
lime stabilization
stabilisering (av undergrund) genom inblandning av kalk

kallblandad massa 2015-12-08T16:11:26+00:00

kallblandad massa
cold mix
massa tillverkad och utlagd, utan egentlig uppvärmning av stenmaterial d v s <50°C

kalldosering 2015-12-08T16:30:52+00:00

kalldosering
cold proportioning unit, cold feed
del av asfaltverk bestående av en eller flera fickor med matare för proportionering av stenmaterial före inmatning i torktrumma eller blandare

kantspricka 2015-12-08T16:41:02+00:00

kantspricka
edge crack
längsgående spricka invid beläggningskanten

katjonemulsion 2015-12-08T16:42:22+00:00

katjonemulsion
cationic emulsion
emulsion där de emulgerade dropparna är positivt laddade

kilsten 2015-12-08T16:58:20+00:00

kilsten
keystone, choke aggregate
makadam av viss kornstorlek använd för tätning av makadamlager av större kornstorlek

kinematisk viskositet 2015-12-08T16:59:03+00:00

kinematisk viskositet
kinematic viscosity
kvoten av dynamisk viskositet och densitet, mätes i m2/sek eller mm2/sek = 1 centistok

klistring 2015-12-08T17:31:08+00:00

klistring
tack coating
påförande av bituminäst bindemedel för befrämjande av vidhäftning till underliggande lager

koalescens 2015-12-08T18:02:47+00:00

koalescens
coalescense
kohesion mellan emulgerande droppar

kombinationsvält 2015-12-08T18:03:30+00:00

kombinationsvält
mixed roller with vibrating drum and rubber tyres
självgående vält, försedd med en vibrerande vals och en axel med luftgummihjul

kompaktdensitet 2015-12-08T18:04:15+00:00

kompaktdensitet
maximum theoretical density
kvoten av vikt och kompaktvolym

konkross 2015-12-08T18:05:16+00:00

konkross
cone crusher
kross med vertikal axel och konstruktion liknande spindelkrossens men med mindre lutning hos konans sidor, varigenom nedkrossningen ökas jämfört med vad som sker i en spindelkross

kontinuerlig blandare 2015-12-08T18:06:13+00:00

kontinuerlig blandare
continuous mixer
blandare i vilken sten och bindemedel införes kontunuerligt i ena änden och den blandade massas utmatas i andra änden

kontinuerlig gradering 2015-12-08T18:06:52+00:00

kontinuerlig gradering
continuous grading
kornfördelning där alla fraktioner inom spannet finns representerade

kontroll 2015-12-08T18:08:15+00:00

kontroll
inspection
undersökning för att bestämma om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper uppfyller givna fordringar

korn, partikel 2015-12-08T18:14:17+00:00

korn, partikel
grain, particle
fri beståndsdel i ett stenmaterial eller granulerad returasfalt

korn(storleks)fördelning 2015-12-08T18:10:07+00:00

korn(storleks)fördelning
aggregate grading, particle size distribution
frekvensdiagram som beskriver förekomsten av olika kornstorlekar, vanligen logaritmiskt

korn(storleks)kurva 2015-12-08T18:13:06+00:00

korn(storleks)kurva
gradation curve
grafisk framställning av kornfördelning

kornform 2015-12-08T18:14:52+00:00

kornform
particle shape
geometrisk form hos det enskilda kornet

kornfraktion 2015-12-08T18:16:00+00:00

kornfraktion
particle fraction
korn inom visst kornstorleksintervall

kornstorlek 2015-12-08T18:17:20+00:00

kornstorlek
grain size, particle size
korns geometriska storlek, definierad enligt viss mätmetod
Anm. Kornstorlek anges vid siktningsanalys som storleken av den maska som kornet kan passera, och avid sedimentationsanalys som diametern hos den sfär som sedimenterar lika fort.

kornstorlekskvot 2015-12-08T18:17:56+00:00

kornstorlekskvot
particle size quotient
kvoten av den övre och undre korngränsen

kornstorleksspann 2015-12-08T18:18:32+00:00

kornstorleksspann
particle size interval
skillnaden mellan övre och undre kornstorleksgränsen

krackelering 2015-12-08T18:19:16+00:00

krackelering
alligator cracking, network cracking
sprickbilldning i beläggning i krokodilhudsliknande mönster

kross 2015-12-08T18:20:21+00:00

kross
crusher
maskin för reducering av ett materials styckestorlek eller förändring avb dess kornform

krossgrus 2015-12-08T18:21:05+00:00

krossgrus
crushed gravel
naturgrus, som helt eller delvis krossats

krossytegrad 2015-12-08T18:21:48+00:00

krossytegrad
crushed faces
mått på relativa förekomsten av krossytor

krympspricka 2015-12-08T18:22:27+00:00

krympspricka
shrinkage crack
spricka som uppkommit genom termisk krympning av beläggning

kubisering 2015-12-08T18:23:05+00:00

kubisering
process vid framställning av stenmaterial varvid kornen ges en mer kubisk form

kubisk kornform 2015-12-08T18:23:48+00:00

kubisk kornform
cubical particle shape
kornform med ringa skillnad mellan längd, bredd och tjocklek

kubitkross 2015-12-08T19:15:22+00:00

kubitkross
hammarkross

kulkvarnsvärde 2015-12-08T19:16:09+00:00

kulkvarnsvärde
ball mill value
mått på nötningsbenägenheten bestämd med kulkvarn (laboratorieutrustning bestående av en stålbehållare där stenmaterial får rotera tillsammans med stålkulor och vatten

käftkross 2015-12-08T13:04:46+00:00

käftkross
jaw crusher
kross med en fast och en rörlig krossplatta. Krossgodset passerar rummet mellan plattorna, krossgapet, genom tyngdkraftens inverkan.

laboratorieprov 2015-12-08T20:16:17+00:00

laboratorieprov
laboratory sample
prov av mängdvara i det skick det sänds till laboratoriet

laboratoriesikt 2015-12-09T11:50:01+00:00

laboratoriesikt
sieve
anordning bestående av spalter eller kvadratiska hål eller runda hål avsedd för mekanisk fraktionering

lappning 2015-12-09T11:52:35+00:00

lappning
patching
lagning av avsnitt av vägyta med bitumenbundet material

leveranskontroll (mottagningskontroll) 2015-12-09T11:53:17+00:00

leveranskontroll (mottagningskontroll)
delivery inspection
kontroll i samband med leverans av material

LT-index 2015-12-09T11:53:54+00:00

LT-index
kvoten av längd och tjocklek hos stenmaterial

läggarträ 2015-12-09T11:51:04+00:00

läggarträ
float (longhandled)
handredskap, bestående av en träplatta med förlängt handtag i ett stycke, för utbredning av gjutasfalt för beläggningsändamål

läggning 2015-12-09T11:51:53+00:00

läggning
laying, paving
utbredning av asfaltmassa för tillverkning av bitumenbundet lager

makadam 2015-12-09T13:27:36+00:00

makadam
crushed aggregate
krossat bergmaterial

makadamutläggare 2015-12-09T13:28:37+00:00

makadamutläggare
macadam paver
maskinredskap, bogserat eller självgående för utbredning av makadam

marshallflytvärde 2015-12-10T16:51:04+00:00

marshallflytvärde
Marshall flow value
brottdeformation enligt marshallmetoden m m

marshallmetoden 2015-12-10T16:51:49+00:00

marshallmetoden
Marshall method
standardmetod för provning av egenskaper hos packad beläggning

marshallstabilitet 2018-04-02T18:19:40+00:00

marshallstabilitet
Marshall stability
brotthållfasthet enligt marshallmetoden, mäts i kN

massaficka 2015-12-10T16:53:17+00:00

massaficka
hot-mix storage bin
silo, ofta isolerad och försedd med uppvärmningsanordning, för lagring av varm massa

mjukbitumen 2015-12-10T16:53:56+00:00

mjukbitumen
soft (paving grade) bitumen
bitumen med kinematisk viskositet vid 60°C mellan 1500 och 12000 mm2/s

mjukbitumenbeläggning 2015-12-10T16:54:38+00:00

mjukbitumenbeläggning
soft asphalt
asfaltbetong med mjukbitumen som bindemedel

mjukpunkt 2015-12-10T16:55:20+00:00

mjukpunkt
(ring and ball) softening point, R&B
temperatur vid vilken bitumen uppnår en viss mjukhet enligt standardiserad mätmetod
Anm. Mäts vanligen enligt metoden ’kula och ring’.

mobilt asfaltverk 2015-12-10T16:55:55+00:00

mobilt asfaltverk
lätt flyttbart asfaltverk

modifierad asfaltmassa 2015-12-10T16:56:35+00:00

modifierad asfaltmassa
modified bituminous mix(ture)
asfaltmassa, vars egenskaper modifierats genom tillsatser, vanligen polymerer

modifierad bitumen 2015-12-10T16:57:16+00:00

modifierad bitumen
modified bitumen
bitumen, vars egenskaper modifierats genom kemiskt aktiva tillsatser, t ex polymerer

motströmsblandare 2015-12-10T16:58:06+00:00

motströmsblandare
counter flow mixer
satsblandare bestående av en kring en vertikal axel roterande behållare och en i motsatt riktning roterande omrörare

naturaasfalt 2015-12-10T16:58:59+00:00

naturaasfalt
natural asphalt
i naturen förekommande asfalt,oftast av mycket hög viskositet så att den kan brytas; ofta blandad med fint vulkaniskt stoft.
Ett exempel på naturasfalt är den asfalt som utvinns på Trinidad, och som efter förädling säljs under namnet Trinidad Epuré. Andra exempel är asfaltit, gilsonit, glansbeck och grahamit.

neddelning 2015-12-10T16:59:39+00:00

neddelning
sample division
minskning av mängdvaruprov genom en delning eller flera upprepade delningar

ojämnhet 2015-12-10T17:00:22+00:00

ojämnhet
roughness
lagerytans avvikelse från slät yta
Anm. Avser avvikelser med begränsad utsträckning horisontellt.

oxiderad bitumen 2015-12-10T17:00:59+00:00

oxiderad bitumen
blown bitumen
destillerad bitumen som oxiderats genom luftblåsning vid hög temperatur

packning 2015-12-10T22:12:44+00:00

packning
compaction
1. ökning av skrymdensiteten på mekanisk väg
2. komprimering av utlagd massa genom tryck, knådning och eventuell samtidig vibrering

packningsgrad 2015-12-10T22:14:19+00:00

packningsgrad
degree of compaction
kvoten av aktuell skrymdensitet och skrymdensitet bestämd enligt standardförfarande i laboratorium

PAH 2015-12-10T22:34:33+00:00

PAH
polycykliska aromatiska kolväten (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)
PAH betecknar en grupp av kemiska föreningar som bl a kan bildas ur bitumen som värms till för höga temperaturer eller naturligt förekommer i stenkolstjära. Vissa typer av PAH kan orsaka cancer.

paraffinhalt 2015-12-10T22:36:28+00:00

paraffinhalt
paraffin wax content
halt fasta paraffiner enligt standardiserad mätmetod; anges i vikt% av ursprungsprov 0

partikelsprång 2015-12-10T22:37:37+00:00

partikelsprång
gap grading
se diskontinuerlig gradering

pendelkross 2018-04-02T18:19:40+00:00

pendelkross
double toggle jaw crusher
käftkross, i vilken den horisontella rörelsen på den rörliga plattan är störst vid plattans nedre ände och avtar uppåt; krossens brytblick utför en pendlande rörelse kring krossaxeln

penetration 2015-12-10T22:39:36+00:00

penetration
penetration
mått på bitumens mjukhet (konsistens) vid en viss temperatur enligt standardiserad mätmetod

penetrationsbitumen 2015-12-10T22:40:23+00:00

penetrationsbitumen
penetration bitumen
destillerad bitumen, normalt i penetrationsintervallet 60 – 430 mm/10

penetrationsindex (PI) 2015-12-10T22:41:06+00:00

penetrationsindex (PI)
penetration index
mått på viskositetens (konsistensens) temperaturberoende. Kan framräknas ur värdena på mjukpunkt och penetration

permeabilitet 2015-12-10T22:41:49+00:00

permeabilitet
permeability
genomsläpplighet för vätska eller gas, mätt i m/s

piggvält 2015-12-10T22:42:34+00:00

piggvält
dimpling roller
vält med en eller flera valsar försedda med piggar, som kan ge en gropig beläggningsyta

plastblandad massa 2015-12-10T22:43:18+00:00

plastblandad massa
in situ mix
massa tillverkad genom blandning vid utläggningen

plastomer 2015-12-10T22:44:02+00:00

plastomer
plastomer
polymer med i huvudsak plastiska egenskaper (se även polymer)

polertal PSV 2015-12-10T22:45:42+00:00

polertal PSV
polished stone value, PSV
mått på stenmaterialets poleringsbenägenhet vid trafikering, bestäms genom laboratorieprov

polymerer 2015-12-10T22:46:24+00:00

polymerer
polymers
tillsatser till bitumen eller asfaltmassa (gummi eller elastomerer, termoplaster eller termoplastiskt gummi) för att bl a minska beläggningens temperaturkänslighet

potthål 2015-12-10T22:47:08+00:00

potthål
pot hole
skålformade fördjupningar i vägbanan som trafiken åstadkommit

preparerad terrass 2015-12-10T22:47:57+00:00

preparerad terrass
prepared subgrade
terrass som förbättrats genom särskild behandling, exempelvis hyvling och vältning

produktionskontroll 2015-12-10T22:48:55+00:00

produktionskontroll
kontroll i samband med tillverkning

prov 2015-12-10T22:50:26+00:00

prov
sample
mängd uttagen för provning

provkropp, provstycke 2015-12-10T22:51:09+00:00

provkropp, provstycke
test piece, specimen
kropp som uppborrats, sågats eller särskilt framställts för provning

provning 2015-12-10T22:51:59+00:00

provning
test
undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (fysikaliska och/eller kemiska egenskaper, sammansättning etc)

provtagning 2015-12-10T22:52:58+00:00

provtagning
sampling
uttagning av prov

påbyggnad 2015-12-10T17:08:45+00:00

påbyggnad
overlay
påfört/påförda nya beläggningslager

pågrus 2015-12-10T22:31:20+00:00

pågrus
chippings
stenmaterial vid ytbehandling

pågrusspridare 2015-12-10T22:33:14+00:00

pågrusspridare
chipping spreader, aggregate spreader
spridare för utbredning av pågrus vid ytbehandling

redispergering 2015-12-10T23:03:17+00:00

redispergering
redispersing
återdispersion av flockat system

reemulgering 2015-12-10T23:04:11+00:00

reemulgering
reemulsification
återemulgering av bruten emulsion

reflexionsspricka 2015-12-10T23:04:53+00:00

reflexionsspricka
reflection crack
spricka i ytlager som uppstått genom fortplantning av spricka i underliggande lager

relativ hålvolym 2015-12-10T23:05:55+00:00

relativ hålvolym
voids ratio
se hålrumshalt

remixing 2015-12-10T23:06:38+00:00

remixing
remixing
återvinning på plats genom värmning, upptagning och inblandning av beläggningsmaterial i en process med särskild utrustning

rensiktningsgrad 2015-12-10T23:07:23+00:00

rensiktningsgrad
sieving degree
andelen korn i en fraktion som ligger inom de nominella gränserna

repaving 2015-12-10T23:08:06+00:00

repaving
repaving
återvinning på plats genoom värmning, omfördelning och påläggning av nytt slitlager i en process med särskild utrustning

returasfalt 2015-12-10T23:08:53+00:00

returasfalt
reclaimed asphalt
asfaltbeläggning som genom rivning eller fräsning tagits tillvara för återanvändning eller återvinning

rivare 2015-12-10T23:09:50+00:00

rivare
scarifier
maskin, vanligen fäst vid en traktor, väghyvel eller vält, för sönderdelning av ett ytlager till reglerbart djup

rivarstål 2015-12-10T23:10:35+00:00

rivarstål
steel scarifier
utbytbar slitdel av rivare

rivning 2015-12-10T23:11:30+00:00

rivning
scarifying
mekanisk sönderdelning av beläggningslager

rotationskross 2018-04-02T18:19:40+00:00

rotationskross
single toggle jaw crusher
käftkross, i vilken rörelsen på den rörliga plattan är minst vid plattans nedre ände och ökar uppåt mot intagsöppningen

råolja, petroleum, bergolja 2015-12-10T22:57:10+00:00

råolja, petroleum, bergolja
petroleum
i vissa geologiska formationer förekommande material, lätt- till trögflytande oljig vätska, väsentligen utgörande en blandning av kolväten

råprov 2015-12-10T23:00:02+00:00

råprov
gross sample
prov i det skick det tas ut

räffelvält 2015-12-10T22:55:46+00:00

räffelvält
indented roller, crimping roller
räfflad vält, som kan bilda en räfflad beläggningsyta

rätskiva 2015-12-10T23:01:32+00:00

rätskiva
straight-edge
bräda med rätlinjiga kanter, användes vid kontroll av planheten hos beläggningsyta

satsblandad massa 2015-12-11T09:23:26+00:00

satsblandad massa
batch mix
massa tillverkad i (diskontinuerligt) satsverk

satsblandare 2015-12-11T09:25:21+00:00

satsblandare
batch mixer
blandare i vilken blandning av sten och bindemedel sker satsvis

sedimentationsanalys 2015-12-11T09:26:04+00:00

sedimentationsanalys
sedimentation test
bestämning av kornfördelning på grundval av sedimentationshastighet i vätska, vanligen vatten

sedimentationskurva 2015-12-11T09:31:46+00:00

sedimentationskurva
sedimentation curve
kornkurva bestämd genom sedimentationsanalys

semiblåst bitumen 2015-12-11T09:33:35+00:00

semiblåst bitumen
semiblown bitumen
bitumen där vissa egenskaper påverkats genom begränsad blåsning med luft vid hög temperatur

separation 2015-12-11T09:34:31+00:00

separation
segregation
oönskad anhopning av grövre eller finare korn i en materialblandning, så att denna blir mindre homogen. Separaton uppstår när det finns möjlighet för grövre korn att rulla nedför en rasslänt.

sikt 2015-12-11T09:37:28+00:00

sikt
screen
maskin för sortering av stenmaterial i olika fraktioner
Anm. En sikt innehåller olika siktelement, såll. Öppningarna kan vara kvadratiska, rektangulära eller runda.

siktning 2015-12-11T12:47:42+00:00

siktning
sieving
uppdelning av korn i fraktioner med hjälp av siktar

siktningsanalys 2015-12-11T12:57:05+00:00

siktningsanalys
sieve analysis
bestämning av kornstorleksfördelning genom siktning

siktningskurva 2015-12-11T12:59:00+00:00

siktningskurva
gradation curve
kornkurva bestämd genom siktning

silo 2015-12-11T13:01:14+00:00

silo
silo, storage bin
behållare, ofta utformad som en stående cylinder, för förvaring av löst material

singel 2015-12-11T13:04:04+00:00

singel
pebble
okrossat naturligt stenmaterial i form av rundade korn; indelas i grovsingel 32 – 64 mm, finsingel 16 – 32 mm och ärtsingel 8 – 16 mm

singelspridare 2015-12-11T13:06:54+00:00

singelspridare
äldre benämning av pågrusspridare

skelettasfalt 2015-12-11T13:12:05+00:00

skelettasfalt
se stenrik asfaltbetong

skevning 2015-12-11T13:12:59+00:00

skevning
superelevation
enkelsidigt tvärfall

skivkross 2015-12-11T13:18:47+00:00

skivkross
disc crusher
kross bestående av en liggande axel och två runda skålformiga krossplattor, skivor, mellan vilka krossningen sker genom att rummet mellan dem oupphörligt ändras; det krossade godset slungas ut genom skivornas rotation

skopelevator 2015-12-11T13:37:32+00:00

skopelevator
bucket elevator
elevator med skopor fastsatta på kedjor eller band

skruvtransportör 2015-12-11T13:42:34+00:00

skruvtransportör
screw conveyor
transportör i form av en spiralskruv

skrymdensitet 2015-12-11T13:49:03+00:00

skrymdensitet
bulk density
kvoten av vikt och skrymvolym

skrymvolym 2015-12-11T13:55:33+00:00

skrymvolym
bulk volume
en materialmängds volym inklusive håligheter

sladd 2015-12-11T13:57:21+00:00

sladd
drag
maskinredskap på medar eller hjul för utbredning eller rivning av vägmaterial

slagg 2015-12-11T14:06:14+00:00

slagg
slag
stenliknande biprodukt erhållen vid metallurgisk process

slagkross 2015-12-11T14:21:17+00:00

slagkross
impact breaker
kross i vilken godset krossas genom att det får fall ned på slagor, fasta eller rörliga, anbragta på den horisontella krossaxeln, och slungas ut mot krossmantelns tandade insida

slamasfalt 2015-12-11T15:08:19+00:00

slamasfalt
slurry surfacing
slitlager framställt genom utläggning av asfaltslam, oftast tillverkat på plats i maskin med kontinuerlig framdrift. Kan utföras som slambeläggning eller slamförsegling.

slambeläggning 2015-12-11T15:09:27+00:00

slambeläggning
micro asphalt
slitlager av relativt grovkornigt asfaltslam

slamförsegling 2015-12-11T15:10:06+00:00

slamförsegling
slurry seal
tunt slitlager av finkornigt asfaltslam

slamning 2015-12-11T15:14:26+00:00

slamning
seal coating
tätning av beläggningsyta genom spridning av en slamma av bitumenbundet finkornigt stenmaterial

sliptal 2015-12-11T15:20:41+00:00

sliptal
abrasion value
mått på nötningsbenägenheten hos stenmaterial, bestämd i slipapparat enligt äldre metod

slipvärde 2015-12-11T15:21:52+00:00

slipvärde
abrasion value
mått på nötningsbenägenheten hos stenmaterial uttryckt genom volymen av bortnött mängd i en slipapparat enligt standardiserat provningsförfarande

slitage 2015-12-11T15:27:03+00:00

slitage
försämring av beläggning genom trafikens inverkan oftast i kombination med miljöfaktorer som vatten, luftsyre och temperaturvariationer

slitlager 2015-12-11T15:27:40+00:00

slitlager
wearing course, surface course, surfacing
översta lagret i överbyggnaden

slitlagergrus 2015-12-11T15:28:16+00:00

slitlagergrus
wearing course gravel
krossgrus eller naturgrus av föreskriven sammansättning avsett för grusslitlager

slutkontroll 2015-12-11T15:28:57+00:00

slutkontroll
final inspection
kontroll i samband med avslutad tillverkning

släde, sloda 2015-12-11T14:00:21+00:00

släde, sloda
simple paver
maskinredskap på medar som utbreder vägmaterial

slätvält 2015-12-11T15:20:02+00:00

slätvält
smooth roller, steel-wheel roller
vält med en eller flera släta valsar

sopmaskin 2015-12-11T15:30:07+00:00

sopmaskin
mechanical sweeper, power broom (AE)
bogserad, traktormonterat eller självgående maskin för sopning av vägbana, eventuellt försedd med upptagningsanordning

sortering 2015-12-11T15:30:44+00:00

sortering
nominal fraction
stenmaterialfraktion definierad av nominell övre och undre kornstorleksgränser

spaltsikt, harpsikt 2015-12-11T15:31:19+00:00

spaltsikt, harpsikt
harp sieve
sikt med spaltöppningar av lika bredd

spindelkross 2015-12-11T15:33:14+00:00

spindelkross
gyratory crusher
kross bestående av en vertikal axel, spindel, nedtill excentriskt lagrad och på vilken en kona är anbringad, samt en fast mantel, inom vilken spindeln med konan utför en konisk svängningsrörelse; godset faller genom krossen av sin egen tyngd

spricktätning 2015-12-11T15:38:07+00:00

spricktätning
crack sealing
fyllning av sprickor med bitumenbundet material

spridare 2015-12-11T15:51:34+00:00

spridare
speader
fordonsmonterat, hjulburet, bogserat eller självgående redskap för spridning av vägmaterial

spridarramp 2015-12-11T15:53:13+00:00

spridarramp
spray bar
horisontellt rör (ramp) på spridartank, försett med munstycken för spridning av bindemedel jämnt över vägbanans bredd

spridartank 2015-12-11T16:31:07+00:00

spridartank
binder distributer
isolerad tank, bilburen, flak- eller chassimonterad, med uppvärmningsanordning och utrustad med motor och pump eller kompressor samt med spridaranordning för spridning av bituminöst bindemedel

sprutlagning 2015-12-11T16:34:47+00:00

sprutlagning
spray patching
metod för sprick- och potthålslagning

sprängsten 2015-12-11T15:36:52+00:00

sprängsten
blast stone (rock)
sten från sprängning av berg

sprödhetstal 2015-12-11T16:34:08+00:00

sprödhetstal
impact value
mått på krossningsbenägenheten

spårbildning 2015-12-11T15:32:04+00:00

spårbildning
rutting, tracking
längsgående rännor i vägbanan uppkomna av trafiken. Orsaken kan vara nötning eller deformation eller kombination därav.

spårgjutasfalt, SGJA 2015-12-11T15:32:37+00:00

spårgjutasfalt, SGJA
gjutasfalt för spårlagning

stabilisator 2018-04-02T18:19:40+00:00

stabilisator
stabilizer
ämne som fördröjer/hindrar koalescens av emulgerade droppar

stabiliserad terrass 2018-04-02T18:19:40+00:00

stabiliserad terrass
stabilised
terrass vars bärighet ökats genom särskild behandling

stabilisering 2018-04-02T18:19:40+00:00

stabilisering
stabilization
förbättring av bärigheten hos jord eller stenmateriallager genom tillförande av bindemedel, vilket kan ske in situ eller i verk: platsblandning respektive verksblandning

stabiliseringsfräs 2018-04-02T18:19:40+00:00

stabiliseringsfräs
pulverizing mixer
maskin, självgående eller bogserad, försedd med en eller flera motordrivna rotorer, som sönderdelar marken eller materiallager på denna och tillför bindemedel

stabilitet 2018-04-02T18:19:40+00:00

stabilitet
stability
förmåga att motstå deformerande krafter

stationärt asfaltverk 2015-12-11T16:42:41+00:00

stationärt asfaltverk
stationary asphalt plant, central plant (AE)
asfaltverk avsett för användning lång tid på platsen och byggt för detta

stenhålsrum 2015-12-11T16:57:14+00:00

stenhålsrum
voids in mixed aggregate,, VMA
hålvolym plus bitumenvolym i en asfaltmassa
Anm. Uttrycks vanligen i % av totalvolymen.

stenmaterial 2015-12-11T16:45:48+00:00

stenmaterial
mineral aggregate
gemensam benämning på bergmaterial, erhållet genom landisens nedbrytande inverkan eller genom sprängning

stenmjöl 2015-12-11T16:47:01+00:00

stenmjöl
quarry fines
fraktion av krossad sten som vid tillverkningen passerat den finaste sikten

stenrik asfaltbetong ABS 2015-12-11T16:47:47+00:00

stenrik asfaltbetong ABS
stone mastic asphalt SMA
asfaltbetong med hög halt av större stenmaterial vars korn sammanbinds med hjälp av ett finmaterialhalatigt asfaltmastixliknande bindemedel
Anm. Äldre benämning ’skelettasfalt’ förekommer men bör undvikas.

stenskott 2015-12-11T16:48:57+00:00

stenskott
shot of loose aggregate
lös beläggningssten som kastas upp i luften av trafiken

stensläpp 2015-12-11T16:50:03+00:00

stensläpp
loss of aggregate, fretting
lossning av sten från beläggningen på grund av bristande bindning

stickprov 2015-12-11T16:51:12+00:00

stickprov
spot sample
prov bestående av få enheter och uttaget utan preciserade krav på slumpmässighet

stickprovskontroll 2015-12-11T16:52:15+00:00

stickprovskontroll
spot check
kontroll grundad på stickprov

stoftavskiljare 2015-12-11T16:52:57+00:00

stoftavskiljare
dust collector
anordning för avskiljande av fina materialpartiklar i gasströmmen från torktrumma genom våtrening, torrening eller elektrisk filtrering

styvhetsmodul, E-modul 2015-12-11T16:54:05+00:00

styvhetsmodul, E-modul
stiffness modulus, elastic modulus
initiallutningen hos spännings-/töjningskurvan vid dragpåkänning

stänglig kornform 2015-12-11T16:41:24+00:00

stänglig kornform
elongated particle shape
kornform med väsentlig skillnad mellan längd och bredd

stänglighetstal 2015-12-11T16:41:59+00:00

stänglighetstal
elongation index
mått på stänglighet

suspension 2015-12-11T16:56:00+00:00

suspension
suspension
partiklar dispergerade i vätska, som åtminstone temporärt kan bära partiklarna och därigenom hålla dem finfördelade

såll 2015-12-11T09:20:23+00:00

såll
screening element
i sikt ingående siktelement, som kan vara plant eller cylindriskt och ofta har runda hål

sönderfall 2015-12-11T15:29:32+00:00

sönderfall
ravelling
kornen i en beläggning lossnar från varandra

tandemvält 2015-12-11T17:30:16+00:00

tandemvält
tandem roller
vält, självgående eller boserad, med två valsar

terrass 2015-12-11T22:30:20+00:00

terrass
formation
underlaget för överbygganden, utgöres av undergrund jämte eventuell underbyggand
Anm. I terrassen inräknas det material som ligger under terrassytan.

terrassyta 2015-12-11T22:32:03+00:00

terrassyta
formation (level), grade (AE)
terrassens övre begränsningsyta

textur 2015-12-11T22:32:59+00:00

textur
texture
ytstruktur som kan indelas i mega-, makro- eller mikrotextur

tillsatsmedel 2015-12-11T22:33:43+00:00

tillsatsmedel
additive
material som kan tillsättas för att modifiera massans egenskaper, exempelvis fiber eller gummipartiklar

tillverkningskontroll 2015-12-11T22:34:26+00:00

tillverkningskontroll
factory production control
kontroll i samband med tillverkning

tjällossning 2015-12-11T22:35:35+00:00

tjällossning
frost break, thaw
smältning av tjälad jord

tjällyftning 2015-12-11T22:38:08+00:00

tjällyftning
frost heave
höjning av mark- eller vägytan vid frysning, förorsakad av vattenvandring vid frysprocessen

tjälskador 2015-12-11T22:40:16+00:00

tjälskador
frost damage
skador i vägen uppkomna vid tjällossning

tjära 2015-12-11T22:41:21+00:00

tjära
tar
ett visköst material producerat genom pyrolys (upphettning) av kol eller trä under begränsad syretillförsel
Tjära används inte vid nyproduktion av beläggningar efter en frivillig branschöverenskommelse sedan början av 1970-talet på grund av cancerrisk.

toppning 2015-12-11T22:42:51+00:00

toppning
repaving, resurfacing
läggning av nytt slitlager

torktrumma 2015-12-11T22:44:04+00:00

torktrumma
dryer, dryer drum
del av asfaltverk bestående av en lutande roterande cylinder med uppvärmningsanordning och anordning för kontinuerlig frammatning av stenmaterial

torrsiktning 2015-12-11T22:45:41+00:00

torrsiktning
dry sieving, dry screening
siktning i torrt tillstånd (utan närvaro av vätska)

transportabelt asfaltverk 2018-04-02T18:19:39+00:00

transportabelt asfaltverk
portable asphalt plant, travel plant (AE)
asfaltverk som är enkelt att montera och demontera och därför lämpat för flyttning till olika uppställningsplatser

transporttank för bindemedel 2015-12-11T22:51:39+00:00

transporttank för bindemedel
binder transport tank(er)
sluten behållare på hjul, vanligen isolerad och försedd med uppvärmningsanordning, för transport av bituminöst bindemedel

transportör 2015-12-11T22:48:21+00:00

transportör
conveyor
anordning för flyttning av material horisontell eller lutande

trevalsvält 2015-12-11T22:52:37+00:00

trevalsvält
three-wheel roller
vält, självgående, trevalsig, med en framvals och två bakre valsar med större diamter

trumblandad massa 2015-12-11T22:54:03+00:00

trumblandad massa
drum mix
massa tillverkad i trumblandningsverk

trumblandare 2015-12-11T22:54:52+00:00

trumblandare
drum mixer
blandare i vilken blandning av sten, bindemedel och eventuella tillsatser blandas genom upprepat fritt fall i en roterande behållare med lutande axel

tunnskiktsbeläggning kombination 2015-12-11T22:56:21+00:00

tunnskiktsbeläggning kombination
ultra thin asphalt layer
tunn asfaltbeläggning som klistras mot underlaget med tjockt klisterskikt som rgel i en och samma utrustning

tvångsblandare 2015-12-11T22:57:25+00:00

tvångsblandare
pugmill mixer, paddle mixer
blandare med två horisontella parallella axlar uppbärande blandarvingar

tvärfall 2015-12-11T22:58:50+00:00

tvärfall
crossfall
körbanans avvikelse från horisontalplanet i tvärled
Anm. Tvärfall kan vara enkelsidigt eller dubbelsidigt.

tvärspricka 2015-12-11T23:00:15+00:00

tvärspricka
transverse crack
spricka från kant till kant i beläggning (tvärs beläggningens utsträckning)

tvättsiktning 2015-12-11T23:01:56+00:00

tvättsiktning
wet sieving, wet screening
siktning med hjälp av tvättning för separering av de finaste kornen

tät asfaltbetong ABT 2015-12-11T22:27:44+00:00

tät asfaltbetong ABT
dense-graded asphaltic concrete
asfaltbetong med hålrumshalt normalt under 7%

tät gradering 2015-12-11T22:29:15+00:00

tät gradering
dense grading
gradering som ger liten hålrumshalt

underbyggnad 2015-12-11T23:06:21+00:00

underbyggnad
embankment
den del av vägkroppen som ligger mellan terrassytan och undergrunden

undergrund 2015-12-11T23:07:41+00:00

undergrund
subgrade, original ground
underlaget för vägkroppen
Anm. Underlaget kan utgöras av den naturliga marken, eventuellt efter avlägsnande av visst jordlager.

underkorn 2015-12-11T23:08:32+00:00

underkorn
undersize particle
halten av korn mindre än den nominella undre gränsen

undre kornstorleksgräns 2015-12-11T23:09:49+00:00

undre kornstorleksgräns
minimum aggregate size
en kornfraktions nominellt undre gräns

utmattningshållfasthet 2015-12-11T23:11:25+00:00

utmattningshållfasthet
fatigue strength
hållfasthet vid upprepad belastning

valkbildning 2015-12-11T23:18:38+00:00

valkbildning
shoving
valkar bildade i en beläggning på grund av glidning

varmblandad massa 2015-12-11T23:25:05+00:00

varmblandad massa
hot mix
massa tillverkad och utlagd i varmt tillstånd (>120°C)

varmelevator 2015-12-11T23:28:46+00:00

varmelevator
hot elevator
elevator för uppfordring av varmt stenmaterial från torktrumma till blandartorn

varmfräsning 2015-12-11T23:30:24+00:00

varmfräsning
milling preceded by heating
fräsning i kombination med uppvärmning

vattenhalt 2015-12-11T23:34:15+00:00

vattenhalt
water content
kvoten av vattenmängd och våt materialmängd; vanligen vikt-%

vattenkvot 2015-12-11T23:36:28+00:00

vattenkvot
water ratio
kvoten av vattenmängd och torr materialmängd; vanligen vikt-%

vattenkänslighet 2015-12-11T23:35:27+00:00

vattenkänslighet
en beläggnings förmåga att motstå inverkan av vatten på bindningen bitumen sten. Fastställs genom standardiserat provningsförfarande i laboratorium.

verkblandad massa 2015-12-11T23:37:54+00:00

verkblandad massa
plant mix
asfaltmassa tillverkad i asfaltverk

vibrationsvält 2015-12-11T23:38:37+00:00

vibrationsvält
vibrating roller
vält med en elelr flera vibrerande valser

vibratorplatta 2015-12-11T23:40:14+00:00

vibratorplatta
vibrating plate, plate vibrator
handmanövrerat packningsredskap med vibrerande bottenplatta

vibratorstamp 2015-12-11T23:41:28+00:00

vibratorstamp
vibratory tamper
handmanövrerat packningsredskap som arbetar stötvis

vidhäftningsmedel 2015-12-11T23:42:57+00:00

vidhäftningsmedel
anti-stripping agent
material som tillsatts för att förbättra bindemedlets vidhäftning vid stenmaterialet i konkurrens med vatten

viskositet 2015-12-11T23:44:41+00:00

viskositet
viscosity
inre friktion i en vätska

vittring 2015-12-11T23:46:10+00:00

vittring
weathering
spontan kemisk eller fysikalisk nedbrytning

volymkärl 2015-12-11T23:47:13+00:00

volymkärl
volumetric measuring bucket
behållare med vilken bindemedelsdosering sker genom volymmätning

vågbildning 2015-12-11T23:12:12+00:00

vågbildning
waviness
regelbunden ojämnhet i vägytan liknande vågkammar tvärs vägbanan

vågficka 2015-12-11T23:13:35+00:00

vågficka
weigh(ing) hopper
behållare, med vilken stendosering sker gneom viktmätning

vågkärl 2015-12-11T23:16:20+00:00

vågkärl
weigh bucket
behållare, med vilken bindemedelsdosering sker genom viktmätning

väghyvel 2015-12-11T23:14:35+00:00

väghyvel
grader
självgående maskin på hjul med ett eller flera blad monterade framför främre hjulaxeln eller mellan denna och bakre hjulaxeln

vägkropp 2015-12-11T23:17:22+00:00

vägkropp
road structure
konstruktion mellan undergrunden/underbyggnaden och vägytan

vält 2015-12-11T23:20:26+00:00

vält
roller
maskin för packning av vägmaterial, försedd med en eller flera cylindriska valsar eller med gummihjul

vältningsspricka 2015-12-11T23:22:40+00:00

vältningsspricka
rolling crack
spricka uppkommen genom kraftspelet under välten

värmeaggregat 2015-12-11T23:25:49+00:00

värmeaggregat
heater
anordning för uppvärmning av beläggningsyta med hjälp av heta förbränningsgaser

värmebeläggningar 2015-12-11T23:28:03+00:00

värmebeläggningar
befintlig beläggning uppvärms direkt på vägen och återvinns (genom någon form av process) utan att den lämnar vägen. Kan utföras som repaving eller remixing.
Utgör del i en ny beläggning.

värmning 2015-12-11T23:31:10+00:00

värmning
heating
värmning av beläggning som förberedelse för kommande åtgärder

ytbehandling 2015-12-11T23:49:16+00:00

ytbehandling
surface treatment, surface dressing
slitlager bildat genom invältning av pågrus i ett lager av bituminöst bindemedel

ytspricka 2015-12-11T23:50:25+00:00

ytspricka
surface crack
spricka i beläggningsytan

ytvärmare 2015-12-11T23:51:45+00:00

ytvärmare
road heater
självgående eller bogserad maskin för uppvärmning av beläggning genom att ytan behandlas med gasflammor, hetluft eller infravärme

återanvändning 2015-12-11T23:52:47+00:00

återanvändning
reuse
läggning av upptagen beläggningsmassa utan process eller inblandning av nya material

återvinning 2015-12-11T23:53:30+00:00

återvinning
recycling
upptagning av befintlig beläggning genom rivning eller fräsning, bearbetning till granulat, eventuellt med komplettering med nya material samt utläggning

öppen gradering 2015-12-11T23:54:44+00:00

öppen gradering
open grading
gradering som ger upphov till stor hålrumshalt

överbyggnad 2015-12-11T23:55:52+00:00

överbyggnad
pavement, pavement structure (AE)
del av vägkroppen som ligger ovanför terrassytan

överkorn 2015-12-11T23:56:38+00:00

överkorn
oversize particle
korn som är större än den nominella gränsen för en fraktion

övre kornstorleksgräns 2015-12-11T23:57:30+00:00

övre kornstorleksgräns
max aggregate size
en kornfraktions nominellt övre gräns